Tập trung sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ
Dự ước, năng suất lúa mùa năm nay đạt trên 54, tạ/ha, tăng so với vụ mùa năm 2022

Nguyên nhân giảm là do bà con nông dân tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nhiều địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm đường giao thông, khu công nghiệp...

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở một số địa phương trong tỉnh (như Phú Bình, TP. Phổ Yên, TP. Sông Công...) khẩn trương xuống đồng làm đất gieo mạ và chuẩn bị gieo cấy lúa mùa, hiện diện tích đã đạt hơn 3.000ha, bảo đảm đúng khung thời vụ. Ngành nông nghiệp dự ước, năng suất lúa mùa năm nay đạt trên 54, tạ/ha, tăng so với vụ mùa năm 2022.

Về khung thời vụ, trà lúa mùa sớm gieo cấy từ ngày 10 đến 20/6, trà mùa trung, mùa muộn gieo cấy từ cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7./.