tap huan nghiep vu dau thau va quan ly du an cua bo quoc phong
Các học viên tại lớp tập huấn.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 20 đến ngày 25-3), các học viên của lớp tập huấn sẽ được nghiên cứu, học tập các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Đầu tư công 49/2014/QH13, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 15,16,17,18/2016/TT-BXD) về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; nguyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng;… (Luật Xây dựng 2014, Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Thông tư 26/2016/TT-BXD) về các quy định quản lý chất lượng và và bảo trì công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngoài ra, các học viên sẽ được học khái quát về Luật Đấu thầu 2013 và NĐ 63/CP. Thông qua các nội dung học tập, lớp tập huấn sẽ giúp chuẩn hóa về kiến thức và các quy định chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia công tác quản lý dự án và công tác đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản, các quy định mới liên quan đến quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ cuối khóa và khi trở về đơn vị sẽ vận dụng những nội dung này trong quá trình công tác, tham mưu cho người chỉ huy thực hiện đúng Luật khi có yêu cầu đầu tư, đấu thầu thực hiện các dự án.