tap huan cong tac dan van cua cac co quan nha nuoc
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân vận luôn là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu nghiêm túc các nội dung để có nhận thức đúng về công tác vận động quần chúng trước tình hình mới. Trên cơ sở đó chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của các cơ quan nhà nước nói riêng tại địa phương, đơn vị mình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nhiều nội dung với mục tiêu khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể là tìm hiểu và trả lời các câu hỏi như: Vì sao phải làm công tác dân vận của Nhà nước?; Nội dung, trách nhiệm công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo tinh thần các văn bản quan trọng của Đảng như thế nào?; Quan điểm của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các kết quả đạt được cùng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, Hội nghị đã dành nhiều thời gian đề cập về những khó khăn, hạn chế của công tác dân vận hiện nay, từ đó nêu bật vai trò quan trọng, ý thức, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận tại cơ sở.