Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong hoạt động khoáng sản thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản; kịp thời phát hiện tồn tại để hướng dẫn, đôn đốc khắc phục; kịp thời phát hiện các sai phạm và kiên quyết xử lý các tổ chức cố tình vi phạm trong hoạt động khoáng sản. Khần trương rà soát, khắc phục, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản đất san lấp, cát sỏi, vàng trái phép trên địa bàn nếu có; tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu giải quyết đối với các dự án khai thác khoáng sản: chậm triển khai xây dựng cơ bản mỏ, chậm thực hiện thực hiện nghĩa vụ tài chính, khai thác chưa đúng với thiết kế đã được thầm định phê duyệt.