12.000 người ra khỏi biên chế
    Trước         Sau