Tính đến hết năm 2022, sản lượng lương thực có hạt của toàn thành phố Sông Công đạt trên 21.500 tấn; trên 550 ha chè; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 120 triệu đồng/năm, có 4 sản phẩm chè được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Năm 2023, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3% trở lên; tỷ trọng nội ngành lĩnh vực nông nghiệp đạt 96%; giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt đạt trên 140 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 90 triệu đồng/người/năm...