Sớm hoàn thành việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm đúng tiến độ
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Quán triệt yêu cầu đổi mới quản lý VTVL và trên cơ sở hướng dẫn thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ thống VTVL cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, ĐVSNCL và cán bộ, công chức cấp xã. Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương và được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu của việc xây dựng VTVL của hệ thống chính trị là: Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo VTVL.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng Đề án VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát quy định của trung ương để thực hiện quản lý VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan điều phối phải chỉ đạo các đơn vị, đôn đốc thực hiện tốt công tác thông tin, kết nối chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành, từ trung ương đến cơ sở. Tham mưu trực tiếp Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt công tác báo cáo thực trạng quá trình triển khai để có giải pháp đúng với tình hình thực tế mỗi đơn vị, địa phương, giúp việc triển khai đề án đúng tiến độ đề ra./.