Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”; quán triệt, triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết với 5 định hướng lớn phát triển liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó tập trung vào việc tổ chức thực hiện 12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được triển khai kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ở các cấp trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nội dung được học tập, quán triệt, triển khai, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào một số nội dung liên quan đến chủ trương mở rộng các khu kinh tế; công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển công nghiệp; xác định thế mạnh trong phát triển nông nghiệp ở các địa phương; đảm bảo ổn định an ninh, chính trị trong vùng đồng bào dân tộc; phát huy thế mạnh đặc trưng để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; cải cách hành chính thông qua chuyển đổi công nghệ số để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tập trung cơ cấu lại hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại hoá; nghiên cứu xây dựng các mô hình công nghệ, kỹ thuật, phát triển kinh tế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng tư tưởng chỉ đạo của Đại hội, những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương, đơn vị một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó, có những hành động cụ thể, thiết thực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.