Đảng bộ Sở Giao thông vận tải: Quyết liệt thực hiện mục tiêu nửa nhiệm kỳ
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, Đảng ủy, các chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 95% trở lên đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá; các đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian tới, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở lần thứ VIII đã đề ra./.