Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy, tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối với 216 điểm cầu của các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng bộ cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, với gần 27.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực tiễn cách mạng Việt Nam 94 năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của Đảng hiện nay. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với mục đích đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trở thành nhu cầu tự thân, tự giác và thường xuyên và là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy vên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các chuyên đề tập trung làm rõ các vấn đề mang tính cốt lõi về quan điểm, tư tưởng, chủ trương và hệ thống giải pháp nhằm học tập, vận dụng sáng tạo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương như: Kết luận số 68, ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị “Về việc phát triển quan hệ Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới”; Chỉ thị số 27, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 28, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 29, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị “Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Kết luận số 69, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 70, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên tinh thần quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, các chuyên đề học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh khẩn trương tổ chức quan triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Đảng bộ, Chi bộ, mỗi cơ quan, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.