quan tam boi duong doi ngu can bo lam cong tac dan van
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Trong Quý II, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ công tác dân vận ở địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của chính quyền các cấp được quan tâm thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sâu về công tác thực hiện giám sát và phản biện xã hội; vấn đề quản lý hoạt động của tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp của Khối đoàn thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Bởi vậy, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung và phương thức dân vận cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương và từng đối tượng; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận để có kiến thức rộng, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong công tác dân vận của tỉnh nói chung./.