phoi hop lam tot cong tac dan van xay dung co so chinh tri vung manh

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao thưởng tặng các đơn vị tại hội nghị.

5 năm qua, TCCT và Trung ương Hội CCB Việt Nam đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động với 98.672 buổi, hơn 11,7 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên hội CCB, nhân dân tham gia gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, trong đó, các đơn vị quân đội đã cử 1.027 tổ, đội công tác với hơn 11.200 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xây dựng, củng cố 3.051 cơ sở chính trị ở địa phương. Thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua giữa các đơn vị quân đội và Hội CCB Việt Nam. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu: Các đơn vị quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các cấp hội CCB, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trong giúp đỡ các hội viên CCB, các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xóa nghèo. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình CCB làm kinh tế giỏi./.