Tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên - đã ps 8.7
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Công tác lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, chất lượng các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên… Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế; thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khối cần quan tâm tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các Chương trình, Đề án của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác những thông tin sai lệch, trái chiều, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào 02 dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Khối; thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025./.