hoi nghi hoc tap va quan triet trien khai thuc hien cac chi thi nghi quyet
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh; 8 Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quán triệt đều là những nội dung quan trọng và có ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết nêu trên.

Với tinh thần đó, Hội nghị đã tập trung nghe quán triệt Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về “ Đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng Quốc gia”; Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy, địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp đảm bảo theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở cấp mình đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội nghị, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn chỉnh và tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết nêu trên.