Kiểm tra việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ Sông Công
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sông Công đã ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra theo đúng thời gian, quy trình. Thành ủy Sông Công cũng đã tổ chức 38 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cho cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Ghi nhận sự tích cực, kịp thời trong xây dựng và ban hành quy chế làm việc cũng như tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ TP Sông Công tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp theo đúng chương trình, kế hoạch của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cương lĩnh, Điều lệ Đảng; quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm; tiếp tục triển khai học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, tạo động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương./.