Phổ biến Luật Thanh tra năm 2022
Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022. Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện kịp thời cập nhật các vấn đề mới và nâng cao hiểu biết về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Luật Thanh tra năm 2022 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc đã bộc lộ qua nhiều năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 để phát huy hiệu lực, hiệu quả của Luật trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự nghiêm túc tiếp thu những kiến thức lãnh đạo Thanh tra Chính phủ truyền đạt. Các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền sâu đậm, giới thiệu Luật Thanh tra tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đồng thời, rà soát bổ sung kiện toàn, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo đủ năng lực để triển khai tổ chức thi hành Luật Thanh tra năm 2022./.