Phát triển, nâng cao chất lượng công tác Hội Khuyến học
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo Đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022, quý I năm 2023. Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh hiện có trên 380 nghìn hội viên, gần 180 hội khuyến học cơ sở, hơn 2.900 chi hội khuyến học và trên 760 ban khuyến học.

Thời gian qua, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, chất lượng phong trào và hoạt động của Hội đã thu được nhiều kết quả tích cực như công tác vận động và phát triển Quỹ Khuyến học, khuyến tài từ các nguồn được trên 65 tỷ đồng.

Đoàn công tác ghi nhận một số kết quả đạt được của Hội Khuyến học; đồng thời, đề nghị Hội tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Hội; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030; đa dạng các hình thức vận động, phát triển quỹ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài./.