Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC
Toàn cảnh phiên họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) của cả hệ thống hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính... Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến rõ nét; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, có nhiều kết quả, mô hình tốt, điển hình như tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai… Đại diện một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận nhiều nội dung tập trung vào kết quả, kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính; sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các giải pháp CCHC trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để nâng cao công tác CCHC trong thời gian tới, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp, ngành để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC; kịp thời triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để kịp thời khơi thông các nguồn lực, bổ sung các động lực mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính./.