phat huy vai tro cong tac tuyen giao cua dang trong tinh hinh moi
Ngành Tuyên giáo Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh, phát huy tích cực vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hòa chung với sự phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng trong cả nước trong suốt 90 năm qua, đặc biệt từ khi thành lập (tháng 3/1948) đến nay, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên đã ngày càng lớn mạnh, phát huy tích cực vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức và đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đánh giá: "Ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên trong suốt những năm qua đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ và đã góp phần vào sự phát triển chung, kinh tế, xã hội của tỉnh. Cán bộ, nhân viên và đội ngũ Tuyên giáo các cấp đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao".

Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên còn thực hiện tốt hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội; tích cực tham mưu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương…. Bộ máy Ban tuyên giáo, tuyên huấn từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo của tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Bà Diệp Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận Chính trị huyện Đồng Hỷ cho biết: "Chúng tôi đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về các nội dung về công tác xây dựng Đảng, trên các lĩnh vực. Gần đây nhất, chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, chúng tôi tham gia vào các tiểu ban, trực tiếp tham gia xây dựng Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết và hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền phục vụ đại hội".

phat huy vai tro cong tac tuyen giao cua dang trong tinh hinh moi
Đội ngũ tuyên giáo các cấp đã nỗ lực nâng cao nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, tiếp tục rèn luyện để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: "Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tuyên giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành xác định rõ hơn, sâu sắc hơn nhiệm vụ chính trị của ngành, để chủ động sáng tạo trong tham mưu, trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm "Sáng tạo, chủ động, thiết thực và hiệu quả" để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được phân công".

Với sự chủ động, nỗ lực, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự phát triển chung của tỉnh. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đã và đang đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Đội ngũ tuyên giáo các cấp cần phải quán triệt những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để tiếp tục tuyên truyền định hướng giáo dục cho người dân trong quá trình lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục nỗ lực trong vấn đề định hướng dư luận, góp phần cùng nhân dân đấu tranh phản bác lại thông tin xấu độc, những luận điểm sai trái, ảnh hưởng tới sự phát triển chung của đất nước; nâng cao nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, tiếp tục rèn luyện để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Công tác tuyên giáo giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ”. Thấm nhuần tư tưởng ấy, cùng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, sẽ là động lực để ngành Tuyên giáo Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, tạo cơ sở tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, từng bước xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.