Ngay từ những ngày đầu thành lập quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã rất coi trọng CTCB và xây dựng đội ngũ cán bộ, coi cán bộ là gốc của mọi công việc, coi CTCB là công việc gốc của Đảng. Trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Cục Cán bộ và ngành CTCB Quân đội luôn bám sát đường lối chính trị, quân sự quốc phòng của Đảng, nêu cao tinh thần tận tụy, khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, xây dựng quân đội.

phat huy truyen thong trung thanh tan tuy cong tam guong mau chu dong sang tao thuc hien thang loi nhiem vu trong tinh hinh moi

Giờ học tin học của học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: Minh Trường

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT; sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; sự phối hợp giúp đỡ tận tình của các cơ quan trong và ngoài quân đội, Cục Cán bộ và ngành CTCB Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành CTCB Quân đội luôn kiên định vững vàng, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tâm, gương mẫu, gắn bó với cán bộ, được tổ chức và cán bộ tin cậy; toàn ngành đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viết nên truyền thống “trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, những năm gần đây, Cục Cán bộ và ngành CTCB Quân đội đã giúp cơ quan chính trị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung giải quyết cơ bản đủ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ tại chỗ cho các đơn vị phía Nam, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số; đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, kết hợp giữa đào tạo theo chức vụ với đào tạo theo trình độ học vấn; gắn đào tạo với sử dụng; mở rộng, thực hiện đa dạng hóa hợp tác đào tạo cán bộ ở nước ngoài, đến nay 94,12% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; trong đó 10,23% có trình độ sau đại học (GS, PGS, tiến sĩ: 1,49%; thạc sĩ: 6,86%; chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2: 1,85%); tỷ lệ cán bộ nữ 2,56%; cán bộ dân tộc ít người 5,27%. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ quân đội có bước chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng, cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao; trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giai đoạn hiện nay có bước phát triển mới đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng; đòi hỏi CTCB quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của TCCT về CTCB và xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết 769-NQ/QUTW ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với CTCB. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo CTCB và quản lý đội ngũ cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTCB trong quân đội; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ quy chế, quy trình, dân chủ, công khai minh bạch các khâu của CTCB; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, phát huy trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị trong tổ chức thực hiện. Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì vững mạnh với xây dựng cấp ủy TSVM làm hạt nhân đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy chế, thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp và quản lý cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về CTCB. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định những chủ trương, giải pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Hai là, tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải bám sát nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, lực lượng dự bị hùng hậu, vừa có sự kế thừa, vừa đổi mới, sáng tạo, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và bảo đảm sự phát triển lâu dài. Quá trình giải quyết số lượng cán bộ cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, xác định các giải pháp cụ thể; chủ động tạo nguồn cán bộ từ các đối tượng, có chính sách phù hợp để thu hút nhân tài vào phục vụ trong quân đội. Trong đó, cần quan tâm giải quyết số lượng cán bộ phân đội còn thiếu, cán bộ đáp ứng cho các đơn vị mới thành lập; đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, vùng sâu, vùng xa; đơn vị được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Kết hợp thực hiện tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong công tác giải quyết số lượng cán bộ ở các đơn vị trong diện chấn chỉnh tổ chức lực lượng. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đủ số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp về cơ cấu địa bàn và chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

phat huy truyen thong trung thanh tan tuy cong tam guong mau chu dong sang tao thuc hien thang loi nhiem vu trong tinh hinh moi

Ngành Công tác Cán bộ Quân đội chủ động đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự trên lĩnh vực hợp tác đào tạo cán bộ. Ảnh: Trung Hiếu

Ba là, thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42, Nghị quyết số 11 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Trong xây dựng quy hoạch phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, giữ vững đoàn kết, có kế thừa và phát triển; mỗi chức danh phải có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi; có tỷ lệ hợp lý người dân tộc thiểu số ở từng địa bàn. Chú trọng cán bộ qua chiến đấu, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ; cán bộ khoa học có nhiều sáng kiến, chuyên gia đầu ngành. Thực hiện tốt việc luân chuyển để bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch; tiến hành bổ nhiệm thực quyền cho cán bộ trong quy hoạch khi luân chuyển, gắn với quy định thời gian thích hợp để cán bộ rèn luyện và khẳng định phẩm chất, năng lực trên cương vị mới. Thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cán bộ từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, giữa cơ quan với đơn vị và ngược lại. Thực hiện nghiêm túc việc bổ nhiệm có thời hạn và bổ nhiệm lại đối với cán bộ chỉ huy, quản lý. Bổ nhiệm cán bộ phải căn cứ vào quy hoạch; đúng quy trình, nguyên tắc theo hướng công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ. Bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý cấp trên nhìn chung phải qua chức vụ chủ trì cấp dưới, có độ tuổi phù hợp với từng chức vụ theo quy định của Luật Sĩ quan. Việc phong, thăng quân hàm sĩ quan các cấp phải coi trọng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ và gắn với việc sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Thực hiện đúng quy định về tuổi nghỉ hưu của cán bộ; việc xem xét kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ phải bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, nhất là nguồn đào tạo cấp trung, sư đoàn, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Đào tạo cán bộ phải bám sát quy hoạch, kế hoạch, gắn đào tạo với sử dụng, định hướng xây dựng quân đội và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc tuyển chọn nguồn đào tạo cán bộ phân đội từ hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ đại học nhằm thu hút thanh niên tốt nghiệp phổ thông, quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự đã tốt nghiệp đại học có chất lượng tốt tham gia tuyển sinh quân sự đào tạo cán bộ cấp phân đội. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ gắn với trình độ học vấn tương ứng ở tất cả các cấp học, trong đó đào tạo cán bộ có trình độ đại học là chủ yếu, có tính đến yêu cầu đào tạo theo vùng, miền, cán bộ dân tộc, cán bộ nữ. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và năng lực hoạt động thực tiễn; gắn đào tạo chuyên ngành với giáo dục pháp luật và kiến thức về kinh tế-xã hội. Đào tạo cán bộ ở các trường ngoài quân đội và nước ngoài phải thiết thực, hiệu quả, với số lượng hợp lý, tập trung vào các ngành quân đội có nhu cầu mà chưa đào tạo được hoặc điều kiện đào tạo còn hạn chế để đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các đơn vị; ưu tiên đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán bộ chỉ huy, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý học viên cả trong và ngoài nước, bảo đảm học viên tốt nghiệp ra trường đạt chất lượng cao.

Năm là, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Thủ trưởng TCCT, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, chính sách nhà ở, đất ở đối với cán bộ; chính sách đối với những đơn vị mới được thành lập, lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, khu vực khó khăn, gian khổ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quân đội và điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần; chủ động phối hợp với địa phương để tạo nguồn quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở chính sách. Cải tiến các phương thức tổ chức nghỉ dưỡng cho cán bộ phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Nắm chắc tình hình sức khỏe và hậu phương gia đình cán bộ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế sách đối với người có công và các chính sách tồn đọng khác.

Sáu là, coi trọng xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm CTCB các cấp TSVM, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Cơ quan và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm CTCB các cấp là lực lượng quan trọng giúp cơ quan chính trị thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm CTCB được thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Vì vậy, cần chú trọng lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành CTCB Quân đội thực sự tiêu biểu về chính trị, mẫu mực về đạo đức, toàn diện về kiến thức, thành thạo về chuyên môn, vững vàng về nguyên tắc; có đủ năng lực trí tuệ để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; có ý chí, trách nhiệm và quyết tâm cao, đoàn kết, kỷ luật, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.