Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thực tế cho thấy, 5 năm qua, đất nước ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân nên đã đạt những kết quả đáng tự hào. Các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn thể người dân đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và có sức lan tỏa mạnh mẽ, nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đối với Thái Nguyên, trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức và đi vào chiều sâu, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điền hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tại Thái Nguyên, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thúc đẩy thành tựu trên mọi lĩnh vực.

Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện An Khánh đã luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế và tham gia tích cực các hoạt động phong trào thi đua, được vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới tại đại hội.

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, bên cạnh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có 1 cá nhân được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 1 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 1 cá nhân được tuyên dương Điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, ông NGUYỄN VĂN THẮNG, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh xúc động bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng có được những thành tựu kinh tế, xã hội đất nước, trước hết là do đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, và sự quan tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ở địa phương tỉnh Thái Nguyên. Cho nên tỉnh Thái Nguyên trong thời gian gần đây xếp trong tốp những tỉnh phát triển mạnh, đứng đầu trong 14 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc về thành tựu kinh tế, xã hội và các thành tựu khác. Tôi kỳ vọng sau đại hội này, phong trào thi đua yêu nước toàn quốc sẽ được đẩy lên, bởi trong các phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước để thực hiện như là mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp.”

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, việc lan tỏa, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội là rất quan trọng. Qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của đất nước. Các cấp, các ngành cần tiếp tục phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế./.