Phát động Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Phát động Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng lần thứ 3.

Phát biểu tại buổi họp báo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc tổ chức cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí đề nghị chủ đề bài viết, các tác phẩm báo chí cần tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Rút kinh nghiệm từ 2 Cuộc thi trước, cuộc thi lần này có nhiều thay đổi cả về thể lệ, đối tượng, loại hình tác phẩm tham gia dự thi, trong đó đáng lưu ý là tất cả các loại hình báo chí đều có thể tham gia. Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố; chưa được công bố trên các ấn phẩm báo chí, thông tin truyền thông. Đối tượng dự thi là người Việt Nam và người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, Ban chỉ đạo 35 trong cả nước đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề về thể lệ, định hướng nội dung, việc mở rộng đối tượng dự thi, phát huy vai trò của lực lượng học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, kể cả người nước ngoài có tình cảm và đồng quan điểm với đường lối lãnh đạo của Đảng cộng Sản Việt Nam. Kế hoạch, thể lệ cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.