Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV - đã psts 21.6
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, cũng như bài học kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII và các khóa trước, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả hoạt động để thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác nhân sự và các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ này là khá nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và những chỉ đạo định hướng trong Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu này, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phải đoàn kết phấn đấu quyết tâm chính trị cao nhất, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân, nhằm đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri trong toàn tỉnh".

Đặc biệt, đồng chí cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với hoạt động của cơ quan dân cử và mỗi đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí yêu cầu: "Tiếp tục đổi mới toàn diện đối với các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng chú trọng đến cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành; chất lượng ban hành các loại văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể và phải nằm trong tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ tỉnh tới cơ sở, trước mắt cũng như lâu dài. Tăng cường, đổi mới phương thức đối với các hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về chương trình hành động của cá nhân mình, đảm bảo sát với thực tiễn và hướng về cơ sở; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời lắng nghe để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân trong thời kỳ hội nhập".