Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2021, các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý trên 2.800 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 3.700 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, tăng trên 115 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,063%. 100% phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã, thành phố đều nhận được nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Về cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, tại hội sở chính đã giải ngân được trên 1,4 tỷ đồng cho 4 doanh nghiệp trả lương cho gần 330 lao động. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu vốn cho chương trình giải quyết việc làm còn rất lớn, trong khi nguồn vốn cân đối từ Trung ương và địa phương còn hạn chế;… đây là những khó khăn trong việc thực hiện chương trình tín dụng chính sách.

Trong những tháng cuối năm 2021, Ban Đại diện đề ra mục tiêu tiếp tục tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn huy động và nguồn vốn ngân sách địa phương theo kế hoạch; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 95%/tổng nợ; giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở dưới mức 0,1%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị Ban Đại diện các cấp và Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; trong đó, tham mưu với Ban Đại diện Hội đồng Quản trị thực hiện chuyển đổi nhu cầu vốn vay phù hợp, tăng cường biện pháp xử lý các trường hợp nợ quá hạn và thu hồi nợ trong thời gian tới./.