ngan hang chinh sach xa hoi tinh trien khai nhiem vu nam 2017
Tập thể Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được nhận Cờ đơn vị xuất sắc nhất khu vực III năm 2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Năm 2016, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã cho vay có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Theo báo cáo, tổng nguồn vốn đến hết năm 2016 là 2.718.409 triệu đồng, tăng 13,04% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt trên 972.275 triệu đồng, bằng 109% so với năm 2015; doanh số thu nợ đạt 656.132 triệu đồng, bằng 107% so với năm 2015; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến cuối năm 2016 đạt 2.707.775 triệu đồng, tăng 13,19%.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 10% trở lên so với năm 2016 ; nợ quá hạn ổn định ở mức 0,05%/tổng dư nợ; thu lãi đạt tỷ lệ trên 98%; 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy trình, quy định; tiếp tục thực hiện củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 100%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại điện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đánh giá cao kết quả Ban đại diện Hội đồng quản trị và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt được. Đồng chí yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác cho vay tín dụng thông qua các tổ chức tín dụng cơ sở, cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể chính trị; đồng thời, cần có giải pháp tốt hơn trong kiểm tra chất lượng tín dụng, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả giảm nghèo.

Nhân dịp này, tập thể Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được nhận Cờ đơn vị xuất sắc nhất khu vực III năm 2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.