Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thống nhất các nội dung tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu công tác tổ chức giám sát cần đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phản ánh thực chất, khách quan những bất cập trong triển khai thực hiện ở các ngành, địa phương để từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất, chủ động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trên các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị, các ban của HĐND tỉnh chuẩn bị chi tiết kế hoạch, đề cương, tổ chức khảo sát kỹ lưỡng, tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để đảm bảo mục tiêu của hoạt động giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND./.