Địa điểm tiếp công đân: Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, số 19b, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên.

Thời gian: Từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020 (trước Đại hội 03 ngày và sau Đại hội 01 ngày).

Ban Tiếp công dân tỉnh đề nghị các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân thông báo đến cán bộ tiếp công dân của đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại địa điểm trên và đăng ký lịch tiếp gửi Ban Tiếp công dân tỉnh (nếu có thay đổi) trước ngày 06/10/2020 để niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định.