Lào Cai - Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Đồng chí Lê Quang Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Từ năm 2018 Lào Cai đã thực hiện Nghị định số 32, nay là Nghị định số 60 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, đặt hàng thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí. Trong 2 năm đầu, tỉnh thử nghiệm đặt hàng với Đài Phát thanh - Truyền hình và đến năm 2020 đã ban hành đầy đủ Bộ định mức, đơn giá và các văn bản quy định khác để giao tự chủ và đặt hàng hoàn toàn với Đài Phát thanh - Truyền hình. Năm 2022, thực hiện đặt hàng với Báo Lào Cai.

Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, việc giao tự chủ và đặt hàng thông tin, tuyên truyền đã tạo được mối quan hệ rõ ràng, minh bạch giữa ngân sách Nhà nước với cơ quan báo chí; ngân sách dành cho thông tin, tuyên truyền hàng năm được lập kế hoạch chặt chẽ, tỷ mỷ, chính xác. Các cơ quan báo chí chủ động được nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, thiết thực, ngày càng đáp ứng nhu cầu, mong muốn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, truyền thông chính sách, pháp luật, phổ biến kiến thức đến người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của 2 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cụ thể trong xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước./.