Nội dung ký kết được thực hiện trên cơ sở phối hợp nghiên cứu, đề xuất chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh uỷ về công tác nội chính, an ninh quốc gia, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp nghiên cứu xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra, pháp chế trong Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có liên quan đến quốc phòng, quân sự địa phương; trao đổi thông tin về công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng tiêu cực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan. Ngoài những nội dung phối hợp nêu trên, hai cơ quan chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ.

Ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, an ninh quốc phòng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chú trong đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Hai đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả nhưng nội dung hai đơn vị phụ trách. Trên cơ sở quy chế phối hợp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị hai cơ quan tiếp tục nghiên cứu các quy định của Đảng và Nhà nước tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung quy chế, tham mưu hiệu quả cho tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong công tác nội chính an ninh quốc gia, phòng chống tham nhũng, tiêu cực có liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương./.