Kỳ họp chuyên đề thứ 13, HĐND TP Phổ Yên khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp chuyên đề thứ 13, HĐND TP Phổ Yên khoá II.

Kỳ họp đã thông qua một số tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023; giao quyền cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các công trình đầu tư theo Luật Đầu tư công; thông qua báo cáo thẩm tra về báo cáo, tờ trình tại kỳ họp./.