khong xung la dang vien neu chi bo bo vun ven loi ich ca nhan
Tác phẩm của Báo Nhân dân ngày 3/2/1979 của tác giả Phạm Thành.

Gần nửa thế kỷ qua, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi vẻ vang. Những thắng lợi đó gắn liền với sự ra đời, hoạt động và lớn mạnh không ngừng của Đảng ta do Hồ Chủ Tịch sáng lập và rèn luyện.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Hồ Chủ Tịch luôn luôn đi sâu nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý về đảng vô sản kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đã giành được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, hình thành cơ sở lý luận tương đối hoàn chỉnh về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.

Lý luận về xây dựng Đảng của ta đã được đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trung ương Đảng, trình bày trong bài nói và bài viết.

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng năm nay, Nhà xuất bản Sự Thật đã xuất bản cuốn sách chuyên đề Về xây dựng Đảng.

Trong cuốn sách, Tổng Bí thư Lê Duẩn nêu lên và phân tích sinh động và sâu sắc những đặc điểm của cách mạng Việt Nam, những nhiệm vụ lịch sử của Đảng trong giai đoạn mới.

Để làm tròn sứ mệnh lịch sử của Đảng trước giai cấp và dân tộc, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã chỉ rõ: “Phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lên nin, có đường lối, chính sách đúng, có tư tưởng cách mạng triệt để, có tổ chức vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đầy đủ, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành nhất của nhân dân”.

Một vấn đề quan trọng có tính chất quyết định mà Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định là phải tăng cường phát huy hơn nữa tính chất giai cấp công nhân của Đảng, phải có phương châm xây dựng Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của một Đảng cầm quyền, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo về đường lối, chính sách và đưa năng lực tổ chức thực hiện.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong cuốn sách đồng chí Tổng Bí thư nêu lên nhiều biện pháp quan trọng: Đảng tiếp tục đi sâu nghiên cứu để phát triển, hoàn chỉnh và cụ thể hóa hơn nữa đường lối chính trị của Đảng, làm cho đường lối chính trị được cụ thể hóa thành những chính sách về xây dựng và quản lý kinh tế, quản lý xã hội, thành những phương hướng và mục tiêu, kế hoạch của từng ngành, từng địa phương, thành những chủ trương, biện pháp cụ thể để hoạt động thực hiện hàng ngày của các tổ chức Đảng, Nhà nước và của toàn thể quần chúng.

Đảng cải tiến và nâng cao năng lực lãnh đạo đối với Nhà nước, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn và của bộ máy Nhà nước là vấn đề mấu chốt trong việc tăng cường sức chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Đẩy mạnh hơn nữa vận động quần chúng, thắt chặt hơn nữa mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Sức mạnh của Đảng vô sản cầm quyền, sức mạnh của chuyên chính vô sản trong việc thi hành pháp luật với các lực lượng chống đối cũng như trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, trước hết là ở chỗ: bằng quyền làm chủ tập thể phát triển ngày càng đầy đủ, Đảng và các cơ quan Nhà nước gắn bó mật thiết với quần chúng trong mọi mặt sinh hoạt của xã hội, bảo đảm thu hút quần chúng ngày càng đông đảo tham gia sự nghiệp sáng tạo xã hội mới.

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, đời sống của Đảng gắn chặt với đời sống xã hội ở tất cả các lĩnh vực, thông qua các chi bộ, đảng bộ cơ sở có mặt ở khắp mọi nơi. Đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh việc củng cố và tăng cường chi bộ, đảng bộ cơ sở, là một nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng.

khong xung la dang vien neu chi bo bo vun ven loi ich ca nhan
Tổng Bí thư Lê Duẩn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần IV năm 1976. (Ảnh tư liệu).

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của chi bộ phụ thuộc chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Muốn cho Đảng mạnh, chi bộ mạnh thì chất lượng từng đảng viên phải tốt. Đồng chí Lê Duẩn đã dành nhiều bài, nhiều trang nói về vai trò, vị trí, nhiệm vụ và phương hướng rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Đồng chí chỉ rõ: “Sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng chủ nghĩa – phẩm chất hàng đầu của người đảng viên – ngày nay phải được biểu hiện cụ thể, trực tiếp hằng ngày ở vai trò tiên phong của người đảng viên trong ba cuộc cách mạng. Đảng viên phải tiêu biểu cho con người mới, gương mẫu trong lao động, trong công tác và trong lối sống, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, có lập trường kiên định trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn giữ vững ý chí chiến đấu, nâng cao cảnh giác cách mạng đối với kẻ thù giai cấp; đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành vi đi ngược lại lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Hoàn toàn không xứng đáng là đảng viên cộng sản nếu chỉ bo bo vun vén cho lợi ích riêng, giữ thái độ tiêu cực, thờ ơ trước các nhiệm vụ xã hội và lợi ích xã hội chủ nghĩa.

Đường lối, phương pháp xây dựng Đảng của ta trong điều kiện Đảng cầm quyền, chẳng những đã được chứng minh bằng thực tiễn thắng lợi to lớn của cách mạng trong thời gian qua, mà còn đang soi sáng cho Đảng ta tiếp tục tiến lên trong giai đoạn mới của cách mạng. Cuốn sách Về xây dựng Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hiểu biết về Đảng, quán triệt tư tưởng cách mạng và khoa học mà Đại hội lần thứ tư của Đảng đã nêu ra.