Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Từ ngày 20 đến 24/3, các học viên sẽ được quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; khái quát lịch sử Đảng CSVN; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng CSVN; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng CSVN. Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN./.