[Infographic] Thái Nguyên: Công bố danh mục 387 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh

DANH MỤC 98 HỒ KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP CẤP TỈNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC:

DANH MỤC 289 AO, HỒ, ĐẦM KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ,

KHAI THÁC: