Giải việt dã Tiền Phong - Chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024