Nội dung Công văn số 410/UBND-KGVX ngày 31/1/2021 của UBND tỉnh:

Thực hiện Thông báo số 143-TB/TU ngày 31/01/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 183/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2021 về việc đề xuất, xin ý kiến UBND tỉnh phương án cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống; cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (hết ngày 16/02/2021).

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tới các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch đảm bảo chương trình học tập; chủ động phối hợp với gia đình học sinh để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.