Họp phiên thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Họp phiên thứ 4 Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong quý I, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời có giải pháp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác này; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan chức năng thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo quy định; rà soát, kiểm điểm làm rõ trách của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Trưởng BCĐ nhấn mạnh, thời gian tới, BCĐ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí phải thực hiện cho được mục tiêu phát hiện từ sớm, từ xa để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm đến mức thấp nhất hậu quả, qua đó cũng góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong quá trình thực thi công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán. Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.