Hội thảo khoa học về công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng
Hội thảo khoa học "Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp" tại Tỉnh ủy Thái Nguyên

Dự hội thảo có lãnh đạo Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức 28 tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Báo cáo đề dẫn cùng 7 tham luận trình bày tại Hội thảo đã tổng kết thành tựu, đánh giá hạn chế của công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng của các Ban, cơ quan Đảng Trung ương qua 40 năm đổi mới; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn.

Từ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, các ý kiến đã thảo luận về việc hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để tổng kết những thành tựu, hạn chế trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.