hoi nghi truc tuyen nganh to chuc xay dung dang
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh: trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Nổi bật là tham mưu hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia ý kiến, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tham mưu xây dựng dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tham mưu ban hành Kết luận 55 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu thực hiện Kết luận 48 về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, góp phần chấn chỉnh các khâu trong công tác cán bộ, nhân sự hiện nay. Bên cạnh đó, các mặt công tác thường xuyên được đảm bảo; công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã được tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; việc phát triển đảng viên; vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy ngành Tổ chức xây dựng Đảng; về thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,...

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nêu một số kết quả nổi bật trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019; đồng thời đề xuất Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể đối với một số nội dung như: thực hiện Nghị quyết số 18 về tinh giản biên chế; Nghị định số 26 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; việc sắp xếp bộ máy ở cấp xóm, cấp xã; về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp;...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực tập trung nghiên cứu, hoàn thiện 10 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Bí thư; tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ,.../.