Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Nghị quyết số 41 khẳng định, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy, hệ thống chính trị và xã hội được nâng cao; việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân được đẩy mạnh; môi trường sản xuất, kinh doanh được cải thiện, ngày càng bình đẳng, thuận lợi. Vai trò của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp được củng cố, phát huy. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết số 41 đưa ra 7 nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chính phủ cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 10 doanh nhân lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Sau hội nghị, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức học tập nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Mỗi ban, bộ ngành Trung ương và địa phương phải tìm ra những nguyên nhân, tồn tại để khắc phục những hạn chế, yếu kém và có định hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ doanh nhân phát triển đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.