Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024
Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thông tin 2 chuyên đề: “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72 ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị”.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền nội dung các chuyên đề tại hội nghị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Qua nghe các chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, từ đó định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước./.