Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp
Hội nghị ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, để triển khai thực hiện Quyết định số 147 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã dự kiến phương án phân bổ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời Đảng đoàn HĐND tỉnh trình bổ sung nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về phương án phân bổ vào chương trình Kỳ họp thứ mười một. Số vốn phân bổ là trên 117,5 tỷ đồng, trong đó dành riêng cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 115,18 tỷ đồng. Đây là nguồn lực bổ sung quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ huyện Định Hóa về đích nông thôn mới năm 2023.