Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 69, khóa 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị cho ý kiến đối với 03 dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; Đầu tư công; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng; Công tác đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đây là các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Về cơ bản, các Chỉ thị đã nêu nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với các dự án đầu tư công, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án ngoài ngân sách.

Đối với một số Quy định thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ; Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Dự thảo quy định đều đã được lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ thêm về tác động của các quy định, chính sách nêu trên đến người dân để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, cho ý kiến trước trình HĐND tỉnh xem xét ban hành.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; Nội dung sửa đổi các quy định, quy chế và dự thảo các Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đối với các nội dung Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa 14, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình xin ý kiến HĐND tỉnh bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định; Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh chỉ đạo thẩm định, thẩm tra kỹ lưỡng, xem xét, quyết định theo thẩm quyền và chỉ được ban hành Nghị quyết khi đã bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các căn cứ pháp luật.

Đối với dự thảo các quy định; chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; sớm trình ban hành để triển khai thực hiện. Đối với nội dung báo cáo, xin ý kiến về chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp trong diện tích thực hiện Dự án xây dựng Khu thể thao sân gôn Tân Thái, xã Tân Thái (Đại Từ), đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội
Cùng ngày, Hội nghị lần thứ 33, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã họp để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền.

* Cùng ngày, Hội nghị lần thứ 33, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã họp để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm: Chỉ thị số 31 ngày 19/3/2024 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Chỉ thị số 32 ngày 10/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng thời cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244 - ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.