Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (TS 20/11)
Toàn cảnh Hội nghị

Trước khi tiến hành các nội dung của hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố: Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) trong giaia đoạn 2021-2025. Vì vậy các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp những ý kiến sát thực vào từng nội dung cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 13 nội dung dự thảo, báo cáo, tờ trình gồm: Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XX; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; Báo cáo về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Tờ trình giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (TS 20/11)
Các ý kiến thảo luận tại tổ về các nội dung tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đã có trên 60 lượt ý kiến thảo luận về các nội dung của hội nghị. Về cơ bản các đại biểu nhất trí với các dự thảo, báo cáo, tờ trình, đồng thời cũng tập trung đi sâu phân tích nội dung cũng như thẩm quyền của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung chương trình hành động và quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 và tình hình thu ngân sách trong thời gian tới, việc thực hiện các dự án và chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, rà soát và làm rõ hơn một số chỉ tiêu về tạo việc làm mới, thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các địa phương, chỉ tiêu và các giải pháp xây dựng NTM, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, đánh giá về ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn, cũng như việc xử lý các loại chất thải bảo vệ môi trường, vấn đề biên chế ngành y tế, giáo dục và tăng định mức chi khoán cho giáo viên,...

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đã nghiêm túc tiếp thu và trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác xây đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như những giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng người đứng đầu, phân cấp và quyết định theo thẩm quyền, đẩy mạnh thu hút đầu tư, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021 và kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (TS 20/11)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: "Quan điểm xuyên suốt là làm sao đảm bảo phân cấp mạnh mẽ đối với các vấn đề mà có thể phân cấp được, tháo gỡ cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thực hiện và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền của mình trong giới hạn pháp luật cho phép và trong giới hạn các Điều lệ Đảng, quy định của Đảng cho phép.

Đối với các công tác về phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, đối ngoại trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu còn thấp so với mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và chủ động có các giải pháp, quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra,xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 trên tinh thần phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất, tạo bước đà thực hiện cho cả nhiệm kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng, đề nghị các đồng chí tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai, học tập, quán triệt công tác tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, và gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng ta phải tiếp tục rà soát, đẩy mạnh đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho sự hoàn thành công việc của mình và rà soát cũng phải xử lý nghiêm làm điểm các trường hợp có biểu hiện vòi vĩnh, nhũng nhiễu, trục lợi từ thực hiện chính sách, thực thi công vụ."

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.