Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (TS 14/1)
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bước sang năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mặc dù sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao nhất, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7% và bình quân nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 8%. Bởi vậy, phiên họp thứ 44 - phiên họp đầu tiên của UBND tỉnh trong năm 2021, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thảo luận và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất để từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương cụ thể hóa những mục tiêu đó.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung, gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn năm 2021; Dự thảo Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021; Giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2021; Chương trình hành động số 01 ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Dự thảo chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, các ý kiến tập trung thảo luận về những giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, như: tiếp tục quan tâm làm tốt công tác thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4; nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là vai trò người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; quan tâm để 100% các hộ nghèo trên địa bàn đều có tết;… Một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở cũng đã được thảo luận, làm rõ ngay tại phiên họp.

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (TS 14/1)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò điều hành nền kinh tế - xã hội trên địa bàn của UBND tỉnh trong năm 2020, nhất là trước những tác động khó lường của dịch COVID-19. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của phiên họp lần này nhằm khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, đồng chí gợi mở thêm một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần “Chủ động, tích cực quán triệt tổ chức, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế và có tính khả thi. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo đà thực hiện mục tiêu cho cả nhiệm kỳ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các đồng chí khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vấn đề này chúng ta không thể làm hình thức, không thể hô hào phong trào, khẩu hiệu mà phải làm thực chất. Trong Nghị quyết chuyển đổi số các đồng chí phải nhìn thấy cá nhân mình ở trong đó cần phải làm những gì, tập thể mình, đơn vị mình phải làm những gì. Nghị quyết về vấn đề chuyển đổi số ở Thái Nguyên phải chất lượng, phải khả thi hơn. Đây là một cơ hội để giúp cho tỉnh Thái Nguyên có thể bứt phá đi nhanh, đi tắt đón đầu trong giai đoạn tới.”

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh để vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên các ngành, lĩnh vực cụ thể.

Về các nội dung báo cáo tại phiên họp, đồng chí yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký ban hành theo quy định. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, ngoài các nội dung đã được trả lời làm rõ tại phiên họp, các nội dung còn lại giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan để trả lời các địa phương. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.