hoi nghi bch dang bo thanh pho thai nguyen lan thu 42 nhiem ky 2015 2020
Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 103 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và các dự án đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về số lượng, danh sách nhân sự các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố./.