Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị sẽ thảo luận và quyết 8 nội dung, gồm 4 nội dung do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình và 4 nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Với khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, thẳng thắn, dân chủ, trọng tâm, góp ý vào từng nội dung để hội nghị đạt kết quả cao nhất.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 23 khoa xix nhiem ky 2015 2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã tập trung nghiên cứu và nghe, cho ý kiến trực tiếp vào 6 nội dung, gồm: Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020; việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2015-2020); việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, dự án FDI giai đoạn 2016-2020 và Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cho thấy, mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, tuy nhiên với sự lãnh đạo tập trung và triển khai điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó với dịch COVID-19, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, qua đó đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống người dân trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,63%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 335.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu ước đạt 11,3 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 6.550 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán năm. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 7.200 tỷ đồng, tăng 2,68% so với cùng kỳ, bằng 51,3% kế hoạch cả năm. Việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh đến các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, trong thời gian qua đã góp phần ổn định đời sống của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ, đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số kinh phí trên 38,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/6/2020, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho trên 167.500 người với tổng số tiền trên 162 tỷ đồng; phấn đấu phấn đấu hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng còn lại xong trước ngày 01/7/2020. Công tác quốc phòng an ninh được quan tâm, tình hình an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở nội dung đã trình, trong buổi sáng và đầu phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã chia tổ để thảo luận và cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, đã có trên 50 lượt ý kiến phát biểu tại 5 tổ thảo luận. Đặc biệt, đối với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, các ý kiến tập trung đánh giá về việc thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân tác động, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm cuối của nhiệm kỳ và các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Về nội dung Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, dự án FDI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, các đại biểu tập trung phân tích, cho ý kiến về những đề xuất, kiến nghị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đối với việc thực hiện đầu tư từ ngân sách Nhà nước; phương hướng, giải pháp thu hút đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước và các dự án FDI.

Thảo luận vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, các ý kiến tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới; phân tích tính khả thi của một số chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đề xuất nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới. Theo đó, các ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bổ sung thêm nội dung triển khai thực hiện 3 đột phá phát triển đã được đề ra trong Nghị quyết; xác định các dự án, công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Báo cáo về kết quả thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiều ý kiến đánh giá những khó khăn, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện, như: Khó khăn giữa việc thực hiện sắp xếp vị trí việc làm với việc giảm chỉ tiêu biên chế và tinh giản biên chế; vướng mắc về hành lang pháp lý trong thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công từ năm 2021; đồng thời, đề xuất xem xét điều chỉnh Đề án số 09 bảo đảm phù hợp, thống nhất giữa khối Đảng và khối chính quyền, cũng như đảm bảo tính đồng bộ giữa các ngành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sẽ lựa chọn tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo đúng quy định.

Để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020 như dự kiến, đồng chí Bí thư đề nghị các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại, cần thực hiện có hiệu quả về tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, tăng cường quản lý thu chi, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi không cần thiết, xây dựng phương án bổ sung giải pháp khả thi, khắc phục những khó khăn hạn chế và việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm còn đạt thấp với quyết tâm phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, công trình lớn, công trình trọng điểm và các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp; chủ động nắm bắt thời cơ, đón đầu làn sóng đầu tư mới, có các hình thức để thu hút đầu tư; chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi lớn, có năng lực kỹ thuật công nghiệp đầu tư tái đàn lợn, góp phần phát triển ngành chăn nuôi, giảm giá thành và bình ổn thị trường; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư nông thôn mới. Tới đây, diễn ra kỳ thi THPT, đề nghị quan tâm đến việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020 và công tác tuyển sinh đại học trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Chủ động nắm chắc tình hình, tạm thời giải quyết những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở; Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các tổ chức tự xưng, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, phát triển với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp; tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn thành báo cáo việc xin ý kiến Trung ương và dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, làm cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đặt ra./.