Hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên thông qua các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công
Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Phổ Yên khoá II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe 3 tờ trình, dự thảo nghị quyết, 1 báo cáo. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022. Việc điều chỉnh phẩn bổ vốn các dự án đầu tư công được dựa trên cơ sở triển khai các dự án nhằm phù hợp với tiến độ giải ngân và ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thành cho các dự án bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND TP. Phổ Yên thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp.