Góp ý vào dự thảo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát
Hội nghị góp ý vào dự thảo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2024 - 2025.

Đề án được triển khai nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, qua rà soát tại các địa phương, số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là 616 hộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Đề án, trong đó tập trung vào định mức, tiêu chí, chất lượng, số lượng nhà cần hỗ trợ và nguồn vốn cần huy động

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: việc thực hiện hỗ trợ nhà ở phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công bằng, dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Việc xây dựng đảm bảo phù hợp với điều kiện từng gia đình; phát huy sức mạnh cộng đồng, huy động kịp thời mọi nguồn lực cùng tham gia.