Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên năm 2022
Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên năm 2022.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên đã báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện, nội dung cho diễn tập. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết như địa điểm diễn tập, xây dựng công trình chiến đấu, lực lượng tham gia và các kịch bản cho cuộc diễn tập.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tác động không nhỏ đến kết quả diễn tập khu vực phòng thủ của toàn tỉnh, góp phần củng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn, bảo đảm sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống. Đồng chí yêu cầu TP Phổ Yên cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc diễn tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác chuận bị mọi điều kiện cho nhiệm vụ diễn tập, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát với đặc điểm địa bàn, tình hình nhiệm vụ.

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành kiểm tra thực địa một số hạng mục đang được xây dựng để phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ TP Phổ Yên năm 2022./.