Giao ban công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý I/2023
Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Trong quý I, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm; việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp đảm bảo yêu cầu đề ra. Hoạt động quản lý lớp học, thẩm định giáo án giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm trước khi thực giảng và công tác phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, đoàn viên và cán bộ, đảng viên được Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, các ngành được cấp ủy các cấp quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương đã có bước chuyển theo hướng tích cực, có đổi mới về phương pháp tuyên truyền ở một số địa phương bước đầu mang lại hiệu quả.

Về nhiệm vụ quý II năm 2023, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và tại địa phương, đơn vị. Giám sát, đôn đốc việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở theo kế hoạch và nhu cầu thực tiễn; tổ chức thao giảng Giảng viên lý luận chính trị năm 2023 đảm bảo chất lượng, yêu cầu, tiến độ. Tiếp tục rà soát biên soạn, chỉnh lý, tái bản các công trình lịch sử đã xuất bản từ năm 2015 trở về trước; đồng thời, đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Cùng với đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng các cấp, các nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở cấp tỉnh và các địa phương, đơn vị./.